Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název – Obec Církvice
 • 2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla na základě zákona č. 128/200 Sb., o obcích, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
Obec Církvice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
 • 5. Případné platby lze poukázat
  Číslo účtu: 3924161/0100
  Komerční banka
 • 6. IČO
  00236012
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  CZ00236012
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
  Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena pro obec Církvice, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

  další žádosti:
  Potřebné informace občan získá na obecním úřadě. V případě, že si není jist, na koho se obrátit, je k dispozici tel. číslo 327 571 491 (podatelna). Žádost o informace lze zaslat také prostřednictvím datové schránky (bod 4.8) nebo na podatelnu (bod 4.7) případně poštou (bod 4.1).
 • 10. Příjem podání a podnětů
  • 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
   Žádost o informace lze zaslat do datové schránky (bod 4.8), e-mailem na podatelnu (bod 4.7) nebo poštou (bod 4.1).
  • 10.2. Opravné prostředky
   žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
   Opravný prostředek může žadatel zaslat do datové schránky (bod 4.8), e-mailem na podatelnu (bod 4.7) nebo poštou (bod 4.1).
   1) Proti rozhodnutí obce Církvice o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán, tj. Krajský úřad Středočeského kraje.
   2) Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Stížnost se podává u obce Církvice, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, tj. Krajský úřad Středočeského kraje.

   další agendy:
   Opravný prostředek lze podat na obecním úřadě Církvice. Zde občan také obdrží podrobné informace, jakým způsobem je třeba při podávání opravného prostředku postupovat a jaké jsou další požadavky.
  • 10.3. Formuláře
  • 10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
   Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
 • 11. Předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
  • 13.2 Výhradní licence
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím