Prostudujte před odesláním

Upozornění

 1. V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
 2. Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu, osobně nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 3. Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 4. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
 5. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

 

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

 1. Kontrola elektronické datové zprávy:
  1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  2. zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  3. podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobně na podatelnu
  4. pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pozemní pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá
 2. Potvrzení doručení datové zprávy:

  Každá osobně doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem:
  VZOR:

  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obce Církvice na podatelna@cirkvice.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

  Identifikátor dokumentu
  S pozdravem
  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

 

Technické parametry datové zprávy

Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za kterých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obec Církvice postupovat v souladu s platnou legislativou.

 1. Technické parametry přijímaných datových zpráv:
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .jpeg.
  Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1,5 MB.
 2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
  Datové zprávy jsou přijímány na: Flash disk, CD-ROM, DVD-ROM.
 3. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), nebude zpracována. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 

Seznam právních předpisů

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obci Církvice činit právní úkony v elektronické podobě, a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno.